මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නොසැලකිල්ලෙන් පරාජයට පත් වූ වැය ශීර්ෂ දෙකක් කැබිනට් මණ්ඩලයට | Colombocall මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නොසැලකිල්ලෙන් පරාජයට පත් වූ වැය ශීර්ෂ දෙකක් කැබිනට් මණ්ඩලයට - Colombocall

Hot News

මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නොසැලකිල්ලෙන් පරාජයට පත් වූ වැය ශීර්ෂ දෙකක් කැබිනට් මණ්ඩලයට

වැය ශීර්ෂ පරාජයට පත් වූ අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක සහ අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධනගේ අමාත්‍යංශ සඳහා පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් අද (02) පැවැත්වෙන කැබිනට් රැස්වීමට ඉදිරිපත් කෙරෙනවා.

ලබන 05 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුව වාර අවසාන වන බැවින් ඊට පෙර අදාළ අමාත්‍යංශවල වැය ශීර්ෂ සම්මත කර ගැනීමටයි ආණ්ඩුවේ අපේක්ෂාව වී ඇත්තේ.

අද රැස්වන කැබිනට් රැස්වීමට ඉදිරිපත් කෙරෙන පරිපූරක ඇස්තමේන්තුව පසුව පක්ෂ නායක රැස්වීමට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. එම පක්ෂ නායක රැස්වීම ද අද පැවැත්වෙනු ඇති.

වජිර අබේවර්ධන අමාත්‍යවරයාගේ අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පාඨලී චම්පික රණවක අමාත්‍යවරයාගේ මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන යන අමාත්‍යංශවල වැය ශීර්ෂ ඉකුත්දා පාර්ලිමේන්තුවේදී පරාජයට පත් වුණා. ඒ ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නොපැමිණීම හේතුවෙන්