නාගානන්දගේ කට වසයි ! වසර තුනකට දුන්න තීන්දුව මෙන්න | Colombocall නාගානන්දගේ කට වසයි ! වසර තුනකට දුන්න තීන්දුව මෙන්න - Colombocall

Hot News

නාගානන්දගේ කට වසයි ! වසර තුනකට දුන්න තීන්දුව මෙන්නනිතිඥ නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු හට වසර තුනක කාලයක් නීතිඥ ධුරයේ කටයුතු කිරීම වලක්වාලමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අද (18) තහනම් නියෝගයක් පනවනු ලැබුවා.

ඒ නීතිඥ නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු විසින් විවෘත අධිකරණයේදී හිටපු අභියාචනාධිකරණ සභාපති විනිසුරු විජිත් මලල්ගොඩ අපහසුතාවයට පත්වන ආකාරයට ප්‍රකාශයක් සිදු කිරීමේ චෝදනාවටයි.