ලංකා බැංකුවට හා මහජන බැංකුවට අළුත් අය ! | Colombocall ලංකා බැංකුවට හා මහජන බැංකුවට අළුත් අය ! - Colombocall

Hot News

ලංකා බැංකුවට හා මහජන බැංකුවට අළුත් අය !ලංකා බැංකුවේ සහ මහජන බැංකුවේ වැඩබලන සභාපතිවරුන් ලෙස මහා භාණ්ඩාගාරයේ ජේ්‍යෂ්ඨ නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු පත්කර තිබෙනවා.

ඒ, මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර විසින්. ලංකා බැංකුවේ වැඩබලන සභාපතිවරයා ලෙස පත් කර ඇත්තේ මහා භාණ්ඩාගාර ජේ්‍යෂ්ඨ නියෝජ්‍ය ලේකම්වරයෙකු වන ඒ ආර් දේශප්‍රිය යි.

මහජන බැංකුවේ වැඩබලන සභාපතිවරයා ලෙස මහා භාණ්ඩාගාර නියෝජ්‍ය ලේකම්වරයෙකු වන ඒ.එම්.පී.එම්.බී. අතපත්තු පත් කර තිබෙනවා.