"මත් පැන් බලපත්‍ර හිමි දේශපාලකයින් හෙළි කරන්න" කරූ පරණවිතාන | Colombocall "මත් පැන් බලපත්‍ර හිමි දේශපාලකයින් හෙළි කරන්න" කරූ පරණවිතාන - Colombocall

Hot News

"මත් පැන් බලපත්‍ර හිමි දේශපාලකයින් හෙළි කරන්න" කරූ පරණවිතාන
මත්පැන් බලපත්‍ර හිමි දේශපාලනඥයින් කවුරුන් දැයි රටට හෙළි කළ යුතු බව නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය කරුණාරත්න පරණවිතාන පවසනවා.

දේශපාලඥයින් සතුව මත්පැන් බලපත්‍ර තිබේ නම් ඒවා ජනාධිපතිවරයාට අවලංගු කළ හැකි බව නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මෙහිදී කියා සිටියා.

නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය කරුණාරත්න පරණවිතාන ප්‍රකාශ කළේ දේශපාලනඥයින්ගෙන් සියයට 90 කට මත්පැන් බලපත්‍ර ඇති බවට ඉකුත්දා සබරගමු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයාද ප්‍රකාශ කර තිබූ බවයි. එම දේශපාලනඥයින් කවුරුන් දැයි රටට හෙළිකළ යුතු බව ඔහු මෙහිදී කියාසිටියා.