ලංකාව පුරා බස් රථ වර්ජනයක්. ජනතාව අනාථ වෙන ලකුණු ! | Colombocall ලංකාව පුරා බස් රථ වර්ජනයක්. ජනතාව අනාථ වෙන ලකුණු ! - Colombocall

Hot News

ලංකාව පුරා බස් රථ වර්ජනයක්. ජනතාව අනාථ වෙන ලකුණු !දිවයින පුරා සියලු ශ්‍රී ලංගම බස් රථ සේවකයින් හදිසි වැඩවර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

අමාත්‍යවරයා විසින් ශ්‍රී ලංගම සභාපති වෙත බලපෑම් සිදු කරන බව පවසමින් ඊට එරෙහිව මෙම වැඩවර්ජනය ආරම්භ කර ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

දිවයින පුරා මේ වන විට ආරම්භ කර ඇති මෙම වැඩ වර්ජනය නිසා රැකියා සඳහා පැමිණි බොහෝ පිරිසකට ආපසු යාමේ දුෂ්කරතාවයකට මුහුණ පෑමට සිදු වනු ඇති බවත් වාර්තා වෙනවා.