පාර්ලිමේන්තු සහ පලාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන්ගේ දීමනාවක් දෙගුණ කරයි.නව දීමනාව 350000 යි | Colombocall පාර්ලිමේන්තු සහ පලාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන්ගේ දීමනාවක් දෙගුණ කරයි.නව දීමනාව 350000 යි - Colombocall

Hot News

පාර්ලිමේන්තු සහ පලාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන්ගේ දීමනාවක් දෙගුණ කරයි.නව දීමනාව 350000 යි


පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සහ පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නිදහස් තැපැල් පහසුකම් දීමනාව ඉහළ නංවමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු සඳහා වසරකට ලබා දුන් රුපියල් 175000ක නිදහස් තැපැල් පහසුකම රුපියල් 350000ක් දක්වා ඉහළ නංවා තිබෙනවා.

පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරයෙකුට මෙතෙක් වසරකට ලබා දුන් නිදහස් තැපැල් පහසුකම රුපියල් 24000ක් වන අතර නව ගැසට් නිවේදනය මගින් එය රුපියල් 48000ක් දක්වා දෙගුණයකින් ඉහළ නැංවීමටත් පියවර ගෙන තිබෙනවා.

තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය එම්.එච්.ඒ. හලීම්ගේ අත්සනින් යුතුව මෙම ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබෙනවා.