අජිත් මාන්නප්පෙරුමට රාජ්‍ය අමාත්‍යධූරයක් හිමි වෙයි (PHOTOS) | Colombocall අජිත් මාන්නප්පෙරුමට රාජ්‍ය අමාත්‍යධූරයක් හිමි වෙයි (PHOTOS) - Colombocall

Hot News

අජිත් මාන්නප්පෙරුමට රාජ්‍ය අමාත්‍යධූරයක් හිමි වෙයි (PHOTOS)

නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු වූ අජිත් මාන්නපෙරුම රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු ලෙස ජනාධිපති ඉදිරියේ අද (31) දිවුරුම් දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව පරිසර නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ලෙස කටයුතු කළ අජිත් මාන්නප්පෙරුම මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර රාජ්‍ය ඇමති ලෙස ජනාධිපති ඉදිරියේ දිවුරුම් දී ඇති බවයි වාර්තා වෙන්නේ.