ශිරන්ති රාජපක්ෂ මහත්මියගේ සරල උපන්දින උත්සවය මෙන්න ! (PHOTOS) | Colombocall ශිරන්ති රාජපක්ෂ මහත්මියගේ සරල උපන්දින උත්සවය මෙන්න ! (PHOTOS) - Colombocall

Hot News

ශිරන්ති රාජපක්ෂ මහත්මියගේ සරල උපන්දින උත්සවය මෙන්න ! (PHOTOS)


 "මහින්ද රාජපක්ෂ" මහතාගේ බිරිඳ වන "ශිරන්ති රාජපක්ෂ" මහත්මියගේ උපන්දිනය 23 අදට යෙදී තිබෙනවා.

 මේ වෙනුවෙන් සිය නිවසේ සරල උපන්දින උත්සවයක් ගැනීමට රාජපක්ෂ පවුල කටයුතු කර තිබෙනවා. එහිදී ලබාගත් ඡායාරූප පෙළක් සමාජ මාධ්‍ය තුළ හුවමාරු වෙනවා.

ඒවා පහළින් නරඹන්න