මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ පෞද්ගලික ලේකම් පත්වීම ජනක රණවකට | Colombocall මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ පෞද්ගලික ලේකම් පත්වීම ජනක රණවකට - Colombocall

Hot News

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ පෞද්ගලික ලේකම් පත්වීම ජනක රණවකට







ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ පෞද්ගලික ලේකම් ලෙස පත්වීම ජනක රණවකට ලබා දී තිබෙනවා.

මේ පිළිබඳ විශේෂ තොරතුරු තවම වාර්තා වී නැති අතර පත් වීම ලබා දී ඇති බව පමණක් වාර්තා වී තිබෙනවා.