2019 වසර සඳහා වන විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය | Colombocall 2019 වසර සඳහා වන විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය - Colombocall

Hot News

2019 වසර සඳහා වන විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය


2019 වසර සඳහා වන විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී තිබෙනවා.

 2019 වසරේදී ඇස්තමේන්තු කළ සමස්ත රාජ්‍ය වියදම රු. බිලියන 4,470 ක් බවයි මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසන්නේ.