පාඩු ලබන ශ්‍රී ලංකන් එකෙන් මිලියනයට වඩා වැටුප් ගන්නා 190 ක් ! | Colombocall පාඩු ලබන ශ්‍රී ලංකන් එකෙන් මිලියනයට වඩා වැටුප් ගන්නා 190 ක් ! - Colombocall

Hot News

පාඩු ලබන ශ්‍රී ලංකන් එකෙන් මිලියනයට වඩා වැටුප් ගන්නා 190 ක් !
රුපියල් මිලියනයකට වඩා මාසික වැටුප් ලබන නිලධාරීන් 190 ක් ශ්‍රී ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ සිටින බවට විගණන වාර්තා මගින් අනාවරණය වී ඇතැයි පාර්ලිමේන්තු  මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභා කෝප් වාර්තාවේ සඳහන් වේ.

එම නිලධාරීන්ගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් වයස සහ කාර්යයන් පිළිබඳව වාර්තාවක් එවන ලෙස 2016 වසරේදී පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභාව විසින් දන්වා යැව්වද මේ වනතුරු එම වාර්තාව එවා නැතැයි ද එහි සඳහන් කර තිබේ.

එම නිලධාරීන්ගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම්, වයස සහ පැවරී ඇති කාර්යයන් පිළිබඳව තොරතුරු ඇතුළත් වාර්තාවක් කාරක සභාවට එවන ලෙස එමගින් වැඩිදුරටත් නිර්දේශ කර ඇත.