ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විරෝධය පෑ නමුත් අතුරු සම්මත ගිණුම වැඩි ඡන්ද 96 කින් සම්මතයි | Colombocall ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විරෝධය පෑ නමුත් අතුරු සම්මත ගිණුම වැඩි ඡන්ද 96 කින් සම්මතයි - Colombocall

Hot News

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විරෝධය පෑ නමුත් අතුරු සම්මත ගිණුම වැඩි ඡන්ද 96 කින් සම්මතයි

2019 වසරේ පළමු මාස 04 වෙනුවෙන් මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ රුපියල් බිලියන 1,765ක අතුරු සම්මත ගිණුම වැඩි ජන්ද 96 කින් සම්මත වුණා.

අතුරු සම්මත ගිණුමට පක්ෂව ජන්ද 102ක් ලැබූනු අතර විපක්ෂව ජන්ද 6ක් ලැබුණා. මෙහිදී ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මන්ත්‍රිවරුන් විපක්ෂව ජන්දය ප්‍රකාශ කළා.