2018 වර්ෂයේ දී රැකියා වියුක්තිකයන්ගේ අගය නැවතත් ඉහලට ! විස්තරය මෙන්න. | Colombocall 2018 වර්ෂයේ දී රැකියා වියුක්තිකයන්ගේ අගය නැවතත් ඉහලට ! විස්තරය මෙන්න. - Colombocall

Hot News

2018 වර්ෂයේ දී රැකියා වියුක්තිකයන්ගේ අගය නැවතත් ඉහලට ! විස්තරය මෙන්න.

2018 වර්ෂයේ දෙවන කාර්තුව අවසාන වන විට ශ්‍රී ලංකාව තුල රැකියා වියුක්ති අනුපාතය 4.6% ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නවතම සංඛ්‍යාලේඛන මගින් පෙන්වා දෙන ආකාරයට 2017 දෙවන කාර්තුව තුළ මෙම අගය 4.5% ක්වූ අතර, 2017 වාර්ෂික රැකියා වියුක්ති අනුපාතිකය 4.2% ක් ලෙසින් ගණන් බලා තිබෙනවා.

2018 දෙවන කාර්තුව තුළ දී ශ්‍රම බලකා සහභාගීත්ව අනුපාතිකය ද 51.1% ක් දක්වා කැපී පෙනෙන පහළ යාමක් වාර්තා කර තිබේ. 2017 දෙවන කාර්තුවේ දී ශ්‍රම බලකා සහභාගීත්ව අනුපාතිකය 53.9% ක් ලෙසින් සටහන් වූ අතර එහි 2017 වාර්ෂික අගය සටහන් වුයේ 54.1% ක් ලෙසයි.

මෙම ගණනය කිරීම කර ඇත්තේ වයස අවුරුදු 15 හා ඊට වැඩි ජනගහනය වැඩකරන ජනතාව ලෙස සලකමිනුයි.