අද (05)පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ නායක රැස්වීම අවසන් විස්තරය මෙන්න | Colombocall අද (05)පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ නායක රැස්වීම අවසන් විස්තරය මෙන්න - Colombocall

Hot News

අද (05)පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ නායක රැස්වීම අවසන් විස්තරය මෙන්නකථානායකවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී අද (05) පෙරවරුවේ පැවැති පක්ෂ නායක රැස්වීම මේ වනවිට අවසන් වී තිබෙනවා.

අද දිනයේ පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු පිළිබඳ මෙහිදී සාකච්ඡා වී තිබෙනවා. මෙම පක්ෂ නායක රැස්වීමට සහභාගී වන ලෙස පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සියලු දේශපාලන පක්ෂවලට දැනුම් දී තිබුණා.

මේ අනුව පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී එකඟ වී ඇත්තේ න්‍යාය පත්‍රයේ ඇති යෝජනා විවාදයට නොගෙන පවතින තත්ත්වය පිළිබඳ කල්තැබීමේ විවාදයක් සිදු කිරීමටයි.