අප්පච්චි මළා කිව්වට මළේ නෑ - නයි ගහල මැරුණ අයටත් පණ එනවා - විජයමුණි | Colombocall අප්පච්චි මළා කිව්වට මළේ නෑ - නයි ගහල මැරුණ අයටත් පණ එනවා - විජයමුණි - Colombocall

Hot News

අප්පච්චි මළා කිව්වට මළේ නෑ - නයි ගහල මැරුණ අයටත් පණ එනවා - විජයමුණි


ධීවර, ජලජ. සම්පත් සංවර්ධන හා ග‍්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය විජිත් විජයමුණි සොයිසා මහනුවරදී
අද (01) මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් සිය ඓතිහාසික අප්පච්චි මළො කතාවට නව අර්ථකථනයක් සැපයුවේය.

 “ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ කවුරුවත් මාව විවේචනය කළේ නෑ. වේදිකාවලදි බයින ඒවා එතරම් ගණන් ගත යුතු නෑ. මමත් අප්පච්චි මළා කිව්වේ.. සාමාන්‍යයෙන් නයි ගහලා මැරුණම රුක්අත්තන පෙට්ටියේ දානවා නේ. ඉතින් මැරුණත් පණ එන්න පුළුවන්. අහලා තියෙනවාද ඒ කතාව. රුක්අත්තන පෙට්ටියෙ දැම්මාම අයෙමත් පණ එනවා.”