බහුතරය සමඟින් පාර්ලිමේන්තුව රැස් වෙයි ! 117 මන්ත්‍රීවරු මෙන්න-VIDEO / PHOTOS- | Colombocall බහුතරය සමඟින් පාර්ලිමේන්තුව රැස් වෙයි ! 117 මන්ත්‍රීවරු මෙන්න-VIDEO / PHOTOS- - Colombocall

Hot News

බහුතරය සමඟින් පාර්ලිමේන්තුව රැස් වෙයි ! 117 මන්ත්‍රීවරු මෙන්න-VIDEO / PHOTOS-අද (නොවැම්බර් 02 ) හදිසියේම පාර්ලිමේන්තුව රැස් වී තිබෙනවා. මෙසේ රැස්වී ඇත්තේ පාර්ලිමේන්තු බහුතරය සමඟින් බවයි ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරන්නේ.

එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරුන් හා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරුන් පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණි බවයි වාර්තා වෙන්නේ.

පාර්ලිමේන්තුවේ කමිටු 01ක කාමරයට මන්ත්‍රීවරු රැස්වී තිබෙන බවත් 117 කට ආසන්න මන්ත්‍රීවරු ප්‍රමාණයක් එහි පැමිණ ඇති බවත් තවදුරටත් වාර්තා වෙනවා.


එම අවස්ථාවේ වීඩියෝ දර්ශන පහත සබැඳිය (link) හරහා නරඹන්න

https://www.facebook.com/PataliChampika/?__tn__=kC-R&eid=ARD3E9lstL-r6d6EYNoqdLv_XcxljZsrFi01G-ivC1xHorXVTfLv8DU0gXQXzIcKEGBsgM3lMgtxM8d5&hc_ref=ARS2pPeu0R1CkWTvNjyyVCZv56hXMdP9wO7qjU7APRzM7UR6AJBvxIzIZglQ5dVArgs&__xts__%5B0%5D=68.ARDM--p8dNs3ujZ6nsCLUtF-eOlGcUbuS4WBKG0iozoYzSKbUwjC8IPqPJkG_fPwe9d2RGDa2_0bUsLfs0EfbW75YIB9bwZ5R0IdA99McNsqNlItJZql5RVk68Dt_MDTcW1YHRmDk-Bua9p-UMBhP8QOoZs7inME85hg7VB2RovipvZlvjdndgCwyMFbVXDgD59ZRtUpNjFsZTFZXMcxjS5Tcpc9ynCHtycWh6Q