අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් තනතුර " සිරිසේන අමරසේකර " ට | Colombocall අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් තනතුර " සිරිසේන අමරසේකර " ට - Colombocall

Hot News

අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් තනතුර " සිරිසේන අමරසේකර " ට


 අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් තනතුර සඳහා සිරිසේන අමරසේකර මහතා පත් කර තිබෙනවා.

මීට පෙර ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිපාලන නිලධාරියෙක් ලෙස අමාත්‍යාංශ ලේකම් ධූර මෙන්ම  අග්‍රාමාත්‍ය දි.මු. ජයරත්න මැතිතුමන්ගේ ලේකම් ධූරය ද දරා තිබෙනවා.