"හුම්මානයත් ඉවරටම ඉවරයි, වහාම ක්‍රියාත්මක වෙන්න" | Colombocall "හුම්මානයත් ඉවරටම ඉවරයි, වහාම ක්‍රියාත්මක වෙන්න" - Colombocall

Hot News

"හුම්මානයත් ඉවරටම ඉවරයි, වහාම ක්‍රියාත්මක වෙන්න"

ශ්‍රී ලංකාවේ මුහුදු ආශ්‍රිත ආකර්ෂණීයම සංචාරක තෝතැන්නක් වන මාතර හුම්මානය වෙරළ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශය කුණු දමා දැඩි ලෙස අපවිත්‍ර කර තිබෙන බවට වාර්තා වෙනවා.
පොලිතින් ප්ලාස්ටික් වැනි පහසුවෙන් දිරාපත් නොවන අපද්‍රව්‍ය පවා දමා මෙම පරිසර ස්ථානය අපවිත්‍ර කර තිබෙනවා.
මීට අමතරව ධීවර දැල් ආම්පන්න සහ වෙනත් කැලි කසල වලින් මෙම අලංකාර වෙරළ භූමිය දූෂිත වී තිබීම කණගාටුවට කරුණකි.
මෙම වෙරළ තීරය වහාම පවිත්‍ර කර මින් ඉදිරියට මෙවැනි ලෙස දූෂිත නොවිමට නඩත්තු කිරීම සැමගේ වගකීමකි.
එම ඡායාරූප පහතින්,