විජයකලා මහේෂ්වරන් අත්අඩංගුවට ගනී | Colombocall විජයකලා මහේෂ්වරන් අත්අඩංගුවට ගනී - Colombocall

Hot News

විජයකලා මහේෂ්වරන් අත්අඩංගුවට ගනීහිටපු රාජ්‍ය ඇමතිනී විජයකලා මහේෂ්වරන්  මීට සුළු මොහෙතකට පෙර ප්‍රකාශයක් ලබා දීම සඳහා   පොලිස් සංවිධානාත්මක අපරාධ කොට්ඨාශය වෙත පැමිණි අවස්ථාවේ දී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.