කළුතර දිස්ත්‍රික්යේ දැරියන්ගේ මල්වර උත්සව වලට මද්‍යසාර ලබාගැනීමේ බලපත්‍ර තහනම් කරයි | Colombocall කළුතර දිස්ත්‍රික්යේ දැරියන්ගේ මල්වර උත්සව වලට මද්‍යසාර ලබාගැනීමේ බලපත්‍ර තහනම් කරයි - Colombocall

Hot News

කළුතර දිස්ත්‍රික්යේ දැරියන්ගේ මල්වර උත්සව වලට මද්‍යසාර ලබාගැනීමේ බලපත්‍ර තහනම් කරයිකළුතර දිස්‌ත්‍රික්‌කයේ දැරියන් මල්වර වීමේ උත්සවවල දී මධ්‍යසාර ලබා ගැනීම සඳහා අවසර පත්‍ර ලබා නොදීමට දිස්‌ත්‍රික්‌ මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ කමිටුව තීරණය කර තිබේ.

මේ තීරණය දිස්‌ත්‍රික්‌කයේ සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්‌ඨාසවලට ක්‍රියාත්මක කිරීමට දිස්‌ත්‍රික්‌ මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ කමිටුව අදාළ ස්‌ථානවලට නියෝග කර තිබේ.

මීට අමතරව ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීමේදී බුලත් කඩවලට ලියාපදිංචිය නොදීමටද තීරණය කර ඇති බව කළුතර දිස්‌ත්‍රික්‌කයේ 2018 මුල් මාස හය තුළ සංවර්ධන වැඩසටහනක්‌ ප්‍රගතිය දැක්‌වෙන විස්‌තර පොතේ දක්‌වා තිබේ.