මඩකලපුව මාර්ගයේ දුම්රියක ගැටීමෙන් වන අලි තිදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට - දුම්රිය ධාවනයට ද බාධා - Photos | Colombocall මඩකලපුව මාර්ගයේ දුම්රියක ගැටීමෙන් වන අලි තිදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට - දුම්රිය ධාවනයට ද බාධා - Photos - Colombocall

Hot News

මඩකලපුව මාර්ගයේ දුම්රියක ගැටීමෙන් වන අලි තිදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට - දුම්රිය ධාවනයට ද බාධා - Photosහබරන සහ පළුගස්වැව අතර දුම්රිය මාර්ගයේදී වන අලි තුන් දෙනෙකු දුම්රියේ ගැටී මිය යාම හේතුවෙන් මඩකලපුව මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයට තවමත් බාධා එල්ල වී තිබෙනවා.  මේ හේතුවෙන් හබරණ හා පලුගස්වැව දුම්රිය ස්ථාන අතරදී ඉන්ධන දුම්රිය පීලි පැනීමකට ලක් වුණා. ඒ අනුව කොළඹින් ගමන් ආරම්භකරන දුම්රිය මහව හංදිය දක්වා පමණක් සීමා වී ඇති අතර, මඩකලපුව මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයට තවමත් බාධා එල්ල වී තිබෙනවා.