"පෙරේදා දසුන් අද ෂෙහාන් මීළඟ වාසනාවන්තයා ඔබ විය හැකියි" අපේ Cricket team එකට බුකියෙන් ලැබුණ ප්‍රතිචාර මෙන්න | Colombocall "පෙරේදා දසුන් අද ෂෙහාන් මීළඟ වාසනාවන්තයා ඔබ විය හැකියි" අපේ Cricket team එකට බුකියෙන් ලැබුණ ප්‍රතිචාර මෙන්න - Colombocall

Hot News

"පෙරේදා දසුන් අද ෂෙහාන් මීළඟ වාසනාවන්තයා ඔබ විය හැකියි" අපේ Cricket team එකට බුකියෙන් ලැබුණ ප්‍රතිචාර මෙන්න
 දුර්වල නායකත්වය හමුවේ  ඇෆ්ගනිස්ථානය ඉදිරියේ ශ්‍රි ලංකාව අන්ත පරාජයකට පත් වී ආසියානු කුසලානයෙන් ඉවත්ම  සමාජ මාධ්‍ය වල ප්‍රතිචාර  දැක්වූයේ මෙලෙසින්