"ජන බලය" තැන වෙනස් කරයි ! නව ස්ථානය "ලේක්හවුස් වටරවුම" වේ | Colombocall "ජන බලය" තැන වෙනස් කරයි ! නව ස්ථානය "ලේක්හවුස් වටරවුම" වේ - Colombocall

Hot News

"ජන බලය" තැන වෙනස් කරයි ! නව ස්ථානය "ලේක්හවුස් වටරවුම" වේ"ජන බලය" රැලිය පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ  ස්ථානය හදිසියේ වෙනස් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව නව ස්ථානය වන්නේ "ලේක් හවුස් වට රවුම " ආසන්නයේ වේ.

රැලිය පිළිබඳ මීට පෙර පැවති තත්වය පිළිබඳ වාර්තාව පහතින්

 "ජන බලය" බොරැල්ල හරහා හයිඩ් පිටිය වෙත ! විස්තරය මෙන්න