ගිනස් පොතට ගිය අලිම අලි අලිගැටපේර ගෙඩිය | Colombocall ගිනස් පොතට ගිය අලිම අලි අලිගැටපේර ගෙඩිය - Colombocall

Hot News

ගිනස් පොතට ගිය අලිම අලි අලිගැටපේර ගෙඩිය

ඉතා විශාල අලිගැටපේර ගෙඩියක් පිළිබඳ වාර්තා වන්නේ හවායි හි පළතුරු වගා කරමින් ජීවත් වෙන ෆෙසිලිඩා පැසලෝගේ වගාවවෙන්.
වයස අවුරුදු 60ක ගෙවිලියක් වන ෆෙසිලිඩාගේ පළතුරු වගාවේ හැදුණු විශාලම අලිගැටපේර ගෙඩිය මෙය බවයි වාර්තා වන්නේ. 
සාමාන්‍යයෙන් අලිගැටපේර ගෙඩියක බර ග‍්‍රෑම් 150ක් 170ක් අතර වනවා. 
නමුත් ෆෙසිලිඩාගෙ වගාවේ හැදුණු අලිම අලි අලිගැටපේර ගෙඩියේ බර කිලෝ 2කුත් ග‍්‍රෑම් 520ක් බවයි ඇය කියා සිටින්නේ. 
ඇත්තටම කියනවා නම් මේ අලිගැටපේර ගෙඩිය ඇගේ වගාවේ හැදුණු ලොකුම අලිගැටපේර ගෙඩිය විතරක් නෙවෙයි, මුළු ලෝකයෙන්ම හමුවුණු ලොකුම අලිගැටපේර ගෙඩිය කියලත් වාර්තා වනවා. 
 ඒ බව තහවුරු කර සිටින්නේ ගිනස් ලෝක වාර්තා කමිටුවයි.