බේකරි නිෂ්පාදන මිල නැවතත් ඉහල නගී! - විස්තරය මෙන්න | Colombocall බේකරි නිෂ්පාදන මිල නැවතත් ඉහල නගී! - විස්තරය මෙන්න - Colombocall

Hot News

බේකරි නිෂ්පාදන මිල නැවතත් ඉහල නගී! - විස්තරය මෙන්න

බේකරි නිෂ්පාදන සඳහා යොදා ගන්නා ෆාම් ඔයිල් වලට පවතින රජය විසින් අය කරන බදු මිල ඉහල දැමීමත් සමග පාන් බනිස් වල පවතින මිල ඉහල දැමීමට බේකරි නිෂ්පාදනකරුවන් තීරණය කොට තිබෙනවා.

මේ අනුව පාන් බනිස් ඇතුළු ආහාර මිල රුපියල් 5 කින් ඉහල දැමීමට සිදුවන බවයි ඔවුන් ප්‍රකාශ කර සිටියේ.

පසුගියදා තිරිඟු පිටි මිල ඉහල දැමීමද රජය විසින් සිදු කරනු ලැබු අතර, ඒ අනුව පාන් ගෙඩියක මිල රුපියල් 5කින් වැඩි කිරීමටද පියවර ගැනුනා.