මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ සහ මන්ත්‍රී ප්‍රසන්න රණවීර පාර්ලිමේන්තුවෙන් දොට්ට | Colombocall මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ සහ මන්ත්‍රී ප්‍රසන්න රණවීර පාර්ලිමේන්තුවෙන් දොට්ට - Colombocall

Hot News

මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ සහ මන්ත්‍රී ප්‍රසන්න රණවීර පාර්ලිමේන්තුවෙන් දොට්ට
විනය විරෝධී හැසිරීම නිසා ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ගමපහ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ප්‍රසන්න රණවීර මහතා හා ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ මහතා තාවකාලිකව පාර්ලිමේන්තුව තහනම් කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව පාර්ලිමේනතුවේ දී ඔහුන් දෙදනො සඳහා වෙන වනම ඡන්ද විමසීම් දෙකක් පැවති අතර, ගමපහ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ප්‍රසන්න රණවීර මහතා පාර්ලිමේන්තුවෙන් සති 4ක කාලයකට නෙරපීමට පාර්ලිමේන්තුව වැඩි ඡන්දයෙන් අනුමැතිය ලබාදී තිබෙනවා. ඔහුට එරෙහිව ඉදිරිපත් වූ යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද 41ක් ලැබුණු අතර විපක්ෂව ලැබුනේ ඡන්ද 21ක් පමණයි.

එමෙන්ම ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ මහතාට සති දෙකක් කාලයක් පාර්ලිමේන්තුව තහනම් කිරීමට ගෙනා යෝජනාවද වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත වුණා.

එම යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද 39ක් ලැබුණු අතර විපක්ෂව ලැබුණේ ඡන්ද 21ක් පමණයි.