පළමු වසරට ව්‍යාජ ලේඛන දුන්නොත් දරුවා පාසලින් ඉවතට ! විස්තරය මෙන්න | Colombocall පළමු වසරට ව්‍යාජ ලේඛන දුන්නොත් දරුවා පාසලින් ඉවතට ! විස්තරය මෙන්න - Colombocall

Hot News

පළමු වසරට ව්‍යාජ ලේඛන දුන්නොත් දරුවා පාසලින් ඉවතට ! විස්තරය මෙන්න


පළමු වසරට සිසුන් ඇතුළත් කරගැනීමේ දී යම් අසාධාරණයක් සිදු වී ඇතැයි පෙනීයන්නේ නම් ,

තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත  ප්‍රයෝජනයට ගනිමින්  ඒ පිළිබඳව අදාළ නිලධාරීන් සහ විදුහල්පතිවරුන්ගෙන් අවශ්‍ය තොරතුරු ලබාගන්නා ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා මව්පියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

පාසල්වල පළමු වසරට ඇතුළත් කරගන්නා සිසුන්ගේ නාම ලේඛනය ප්‍රදර්ශනය කිරීමෙන් පසු තමන් ඉල්ලා සිටි පාසලට තේරී නොමැති සිසුන් වෙනුවෙන් අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීමට හැකි අතර තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත යටතේ අදාළ  තොරතුරු ඉල්ලා සිටීමට ද හැකියාව උදා වී තිබේ.

ව්‍යාජ ලේඛන ඉදිරිපත් කරමින් යම් දරුවකු පාසලකට ඇතුළත් කළ හොත් 2019 වර්ෂය සඳහා රජයේ පාසල්වලට දරුවන් ඇතුළත් කිරීමේ චක්‍රලේඛයට අදාළව එම දරුවා එම පාසලින් ඉවත් කිරීමට ද සිදුවනු ඇති බව අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙයි.