රජයේ "ගුරුපත්වීමක්" ගන්න ඔබටත් අවස්ථාවක් ! විස්තරය මෙන්න-APPLICATION-PHOTOS- | Colombocall රජයේ "ගුරුපත්වීමක්" ගන්න ඔබටත් අවස්ථාවක් ! විස්තරය මෙන්න-APPLICATION-PHOTOS- - Colombocall

Hot News

රජයේ "ගුරුපත්වීමක්" ගන්න ඔබටත් අවස්ථාවක් ! විස්තරය මෙන්න-APPLICATION-PHOTOS-
දිවයිනේ ජාතික හා පළාත් පාසල්වල ආගමික විෂයයන් ඉගැන්වීම සඳහා පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3-II ශ්‍රේණියට ධර්මාචාර්ය සමතුන් බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය – 2018
පොදු සුදුසුකම්
  1. ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියෙකු වීම
  2. විශිෂ්ට චරිතයකින් යුක්ත වීම.
  3. ප්‍රමාණවත් ශාරීරික හා මනසික යෝග්‍යතාවයකින් යුක්ත වීම
  4. 2018.09.28 වන දිනට වයස අවුරුදු 18ට නොඅඩු සහ අවුරුදු 35ට නොවැඩි විය යුතුය.
වැටුප් පරිමාණය – රු.27,740 – 6 x 300- 07 x 380 – 2 x 445 – රු.33,090
විභාග ගාස්තු
විභාග ගාස්තුව රු. 600/-කි. එම මුදල විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්ගේ ආදායම් ශිර්ෂ 20-03-02-13 ට බැරවන සේ දිවයිනේ පිහිටි ඕනෑම තැපැල්, උප තැපැල් කාර්යාලයකට ගෙවා අයදුම්කරුගේ නමින් ලබා ගන්නා ලදු පත අයදුම්පතේ නියමිත ස්ථානයේ අලවා එවිය යුතුය.
අපේක්ෂකයාගේ අනන්‍යතාවය
විභාගයෙදී තම අනන්‍යතාවය ඔප්පු කිරීම සඳහා ,
  1. පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කල ජාතික හැඳුනුම්පත හෝ
  2. ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කල වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රය
  3. මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් නිකුත් කල වලංගු රියදුරු බලපත්‍රය ඉදිරිපත් කල යුතුය.
විභාගය
විභාගය සිංහල, දෙමළ සහ මාධ්‍යයෙන් පැවැත්වේ.
පහත සඳහන් විෂයන් 02 ට අදාලව ලිඛිත පරීක්ෂණය පැවැත්වේ.
විෂයය                                                   කාලය (පැය)                 මුළු ලකුණු
  1. අභියෝග්‍යතාවය                                  01                                100
  2. සාමාන්‍ය දැනීම                                    01                                100
ලිඛිත පරීක්ෂණයෙන් පසු අයදුම්කරුවන් සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට කැඳවන අතර ඉන් සුදුසුකම් ලබන්නන් ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයට ඉදිරිපත් විය යුතුය.
සම්පුර්ණ කරන ලද අයදුම්පත් 2018.09.28 වන දින හෝ ඊට පෙර ලැබෙන සේ විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්සංවිධාන හා විදේශ විභාග ශාඛාවශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවතැ.පෙ. 1503, කොළඹ යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් යොමු කල යුතුය.
අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සහ වැඩි විස්තර පහත ගැසට් නිවේදනයේ දැක්වේ.