බලාපොරොත්තු ඉටු කර ගැනීමට ඔබට අවශ්‍ය කරුණු 6ක් | Colombocall බලාපොරොත්තු ඉටු කර ගැනීමට ඔබට අවශ්‍ය කරුණු 6ක් - Colombocall

Hot News

බලාපොරොත්තු ඉටු කර ගැනීමට ඔබට අවශ්‍ය කරුණු 6ක්


ඔබට බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා හොඳ ක්‍රමවේද ඕන තරම් තිබෙනවා. ඒ වගේම තවමත් බලාපොරොත්තු ඉටු කර ගන්න බැරි වුණා නම් මේ කරුණු 6 පිළිබඳ සලකා බලන්න ඔබට පුළුවන්.

1. නිදහසේ පහසු තැනක වාඩිවෙන්නග ඉන්පසුව ඔබේ, අරමුණු සහ බලාපොරොත්තු ලැයිස්තුගත කරන්න,එහිදී ඉක්මනින්ම සැබෑ කරගත යුතු අත්‍යවශ්‍යම තොරතුරු ලැයිස්තු ගත කිරීම ඉතාම වැදගත්.
2.සෑම දිනකම උදෑසන සහ සවසට ඉක්මනින් ඉටුකරගත යුතු බලාපොරොත්තු පිළිබඳ මෙනෙහි කරන්නග මෙම බලාපොරොත්තු ඉටුකර දිය යුතු බවට මොළයට අණ කරන්න.
3.ඔබේ ළඟම හිතවතුන්ල පවුලේ අය සමඟ සමීප හොඳ සබඳතා පවත්වා ගන්නග ඔබේ අරමුණ ජයගත හැකි බවත් ඒ සඳහා කෙතරම් කාලයක් ගත වුවත්ල ඒ සඳහා අවශ්‍ය ශක්තිය තිබෙන බවත් ඔවුන්ට ඒත්තු ගන්වන්න.
4.සෑම විටම සියල්ල නිදහසේ තබන්න.ලියන මේසයල නිදන ඇඳල කාමරය, නිවෙස පිළිවෙළට තබා ගැනීම ඉතාම වැදගත් අනවශ්‍ය සියල්ල ඉවත් කරන්න. එසේම නිතර අවශ්‍ය නොවන ද්‍රව්‍ය අවශ්‍ය විට ගැනීමට වෙනම අසුරා තබන්න.
5.කාලය කළමනාකරණය කරගන්න.වේලාවට අනුව දවසේ කටයුතු සමබර කර ගැනීම එහිදී ඉතාම වැදගත්ග අත්‍යවශ්‍ය කටයුත්තක් නොවේ නම්ල අඩියක්වත් අනවශ්‍ය දුරක් යා යුතු නැහැ.
6.ඔබ ගැන සිතන්නත් කාලය වෙන්කර ගන්නග අනාගතය පිළිබඳ සිතමින් අලුත්ම අරමුණු සකස් කර ගන්න.