නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු ඉඩමක් බිලියන 1.117කට සී/ස ඇක්සස් රියල්ටීස් (පුද්ගලික) සමාගමට බදු දෙයි | Colombocall නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු ඉඩමක් බිලියන 1.117කට සී/ස ඇක්සස් රියල්ටීස් (පුද්ගලික) සමාගමට බදු දෙයි - Colombocall

Hot News

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සතු ඉඩමක් බිලියන 1.117කට සී/ස ඇක්සස් රියල්ටීස් (පුද්ගලික) සමාගමට බදු දෙයිනාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් පර්චස් 114.56 ක ඉඩම් කොටසක්  99 වසරකට සී/ස ඇක්සස් රියල්ටීස් (පුද්ගලික) සමාගමට  බදු පදනම මත පවරා දීමට රජය කටයුතු කර තිබෙනවා.

ඒ රුපියල් බිලියන 1.117ක මුදලකටයි. මේ සඳහා සමාගම් 5 ක් විසින් ලංසු තබා ඇති අතර, වැඩිම දෙවන ලංසුවට වඩා මිලියන 800ක වැඩියෙන්  සී/ස ඇක්සස් රියල්ටීස් (පුද්ගලික) සමාගම ලංසු තබා තිබෙනවා.

කොළඹ 02 යුනියන් පෙදෙස මුදලිගේ මාවත පිහිටි මෙම ඉඩමට යාබදව ඇත්තේ ද  සී/ස ඇක්සස් රියල්ටීස් (පුද්ගලික) සමාගමට අයත් ඉඩමක් වන අතර, බදු පදනම මත ලබා ගත් මෙම ඉඩමේ තට්ටු නිවාස සංකීර්ණයක් ඉදි කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි එම සමාගමේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේ.