වසර 05ක් අඛණ්ඩ ආදායම් බලපත්‍ර ලබා නොගත් වාහනවල ලියාපදිංචිය අවලංගුයි | Colombocall වසර 05ක් අඛණ්ඩ ආදායම් බලපත්‍ර ලබා නොගත් වාහනවල ලියාපදිංචිය අවලංගුයි - Colombocall

Hot News

වසර 05ක් අඛණ්ඩ ආදායම් බලපත්‍ර ලබා නොගත් වාහනවල ලියාපදිංචිය අවලංගුයි


වසර 05ක් අඛණ්ඩ ආදායම් බලපත්‍ර ලබා නොගත් වාහනවල ලියාපදිංචිය අවලංගු කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කර ඇති බව මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජගත් චන්ද්‍රසිරි මහතා සදහන් කළා.

මෙම වාහන පිළිබඳ සංඛ්‍යා ලේඛන පළාත් සභා ලේකම්වරුන්ගෙන් මේ වන විට ලැබී අති බවත්,

මෙලෙස ලැබෙන ලැයිස්තුවල සඳහන් වාහන හිමියන්ට ආදායම් බලපත්‍ර ලබාගෙන නොමැති බව සඳහන් කර ලිපියක් ද යොමු කරන බවත්, ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.