මුලතිව් ප්‍රදේශයෙන් හමුවූ අමුතු සතෙක්! | Colombocall මුලතිව් ප්‍රදේශයෙන් හමුවූ අමුතු සතෙක්! - Colombocall

Hot News

මුලතිව් ප්‍රදේශයෙන් හමුවූ අමුතු සතෙක්!

ඔළුදෙකක් සහිත ගව පැටියෙකු බිහි වී ඇති බව මුලතිව්,ඔඩ්ඩුසුඩාන්,පුලියන්කුලම ප්‍රදේශයෙන් වාර්ථා වනවා. ඔඩ්ඩුසුඩුන් ප්‍රදේශවාසීන් විසින් කියා සිටින්නේ එම ප්‍රදේශයේ ගොවි මහතෙකුට අයිති එළදෙනක් මෙම ගව පැටවා බිහිකොට ඇති බවයි.

මෙම පැටවාට ඔළු දෙකක් සමග ඇස් හතරක් පවතින අතර, මව් ‍එළදෙන හා පැටියා සුවෙන් සිටින බවද ප්‍රදේශවාසීන් වැඩි දුරටත් මාධ්‍ය වෙත කියා සිටියා. මෙම අරුම පුදුම පැටවා නැරබීම සඳහා එම ප්‍රදේශයේ ජනතාව විශාල ප්‍රමාණයක් පැමිනෙන් බව වාර්ථා වනවා.