කෘෂිකර්මය දියුණු කිරීම සඳහා ඩ්‍රෝන තාක්ෂණය ! | Colombocall කෘෂිකර්මය දියුණු කිරීම සඳහා ඩ්‍රෝන තාක්ෂණය ! - Colombocall

Hot News

කෘෂිකර්මය දියුණු කිරීම සඳහා ඩ්‍රෝන තාක්ෂණය !


ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකර්මය සඳහා ඩ්‍රෝන තාක්ෂණය යොදා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් රජයේ අවධානය මේ වන විට යොමුව ඇති අතර,  මේ පිළිබඳව විශේෂ සාකච්ඡාවක් විද්‍යා, තාක්ෂණ පර්යේණ හා නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු හා උඩරට උරුමය අමාත්‍ය ආචාර්ය සරත් අමුණුගම මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මහනුවර ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේදී පවත්වා තිබේ.

ලෝකයේ බොහෝ දියුණු රටවල් ඩ්‍රෝන තාක්ෂණය කෘෂිකර්මය සඳහා යොදා ගන්නා අතර, මේ තුළින් පිරිවැය අවම කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන බව අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි.