මැති ඇමති වැටුප දෙගුණයකින් වැඩි කිරීමට රජයෙන් විශේෂ තීරණයක් ! | Colombocall මැති ඇමති වැටුප දෙගුණයකින් වැඩි කිරීමට රජයෙන් විශේෂ තීරණයක් ! - Colombocall

Hot News

මැති ඇමති වැටුප දෙගුණයකින් වැඩි කිරීමට රජයෙන් විශේෂ තීරණයක් !මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සහ ඇමතිවරුන්ගේ වැටුප දෙගුණයකින් වැඩි කිරීමට ආණ්ඩුව තීරණය කර ඇතැයි වාර්තා වනවා.

එය මෙම මාසයේ සිට ක්‍රියාත්මක වනු ඇති.

මන්ත්‍රීවරයෙකුට දැනට හිමිවන මූලික වැටුප රුපියල් 54,285ක්. නව තීරණයට අනුව එය රුපියල් එක් ලක්ෂ 20,000 දක්වා වැඩිවීමට නියමිතයි.

නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකුට රුපියල් 63,500ක වැටුපක් මේ වනවිට හිමි වනවා. එය රුපියල් එක් ලක්ෂ 35,000 දක්වා වැඩි කිරීමටයි තීරණය කර ඇත්තේ.

ඇමතිවරයෙකුට සහ රාජ්‍ය ඇමතිවරයෙකුට දැනට හිමි වන වැටුප රුපියල් 65,000ක්. එය වැඩි වන්නේ රුපියල් එක් ලක්ෂ 40,000 දක්වායි.

මීට අමතරව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකුට රුපියල් ලක්ෂයක කාර්යාල දීමනාවක් ද හිමිවනවා. එක් මන්ත්‍රීවරයෙකුට හිමිවන දුරකතන දීමනාව රුපියල් 50,000ක්. රුපියල් 10,000ක ප්‍රවාහන දීමනාවක් ද ඔවුන්ට හිමියි. අවමය රුපියල් 30,000ක් වන, දුර ප්‍රමාණය අනුව වෙනස් වන ඉන්ධන දීමනාවක් ද එක් මන්ත්‍රීවරයෙකුට හිමි වනවා.

මීට අමතරව නියෝජ්‍ය, රාජ්‍ය සහ කැබිනට් අමාත්‍යවරුන්ට ඔවුන්ගේ අමාත්‍යංශයෙන් දුරකතන පහසුකම් සඳහා ද වෙනම ගෙවීම් කරන බවයි වාර්තා වන්නේ. කොළඹ සිටින නියෝජ්‍ය, රාජ්‍ය සහ කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙකුට අමාත්‍යංශය මගින් අවමය ඉන්ධන ලීටර් 600ක් ද ලබා දෙනවා. කොළඹින් බැහැරව සිටින අයෙකුට හිමිවන ඉන්ධන ප්‍රමාණය ලීටර් 700ක් බව අරන්චි මාර්ග කියා සිටිනවා.