බදු පැනවීම තුලින් දුම්කොළ සමාගමට රුපියල් මිලියන 4,000 කට අධික ලාබයක් | Colombocall බදු පැනවීම තුලින් දුම්කොළ සමාගමට රුපියල් මිලියන 4,000 කට අධික ලාබයක් - Colombocall

Hot News

බදු පැනවීම තුලින් දුම්කොළ සමාගමට රුපියල් මිලියන 4,000 කට අධික ලාබයක්

දුම්වැටි මිල ඉහළ දැමීම තුලින් රුපියල් මිලියන 4,000 ක අමතර ලාබයක් බ්‍රිතාන්‍ය - ඇමරිකා දුම්කොළ සමාගම වෙත ලබාදී ඇති බව මධ්‍යසාර හා මත්ද්‍රව්‍ය තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය චෝදනා කරනවා.

පසුගිය වසර තුල දුම්වැටි මිල ඉහළ දැමූ ආකාර පිලිබඳව සැළකීමේදී එය දුම්කොළ සමාගමට වාසිදායක වන අයුරින් සිදුව ඇති බවයි එහි විධායක අධ්‍යක්‍ෂ පුබුදු සුමනසේකර මහතා කියා සිටියේ.