ඇමරිකාවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 39ක්! | Colombocall ඇමරිකාවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 39ක්! - Colombocall

Hot News

ඇමරිකාවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 39ක්!
විදේශ හමුදා මූල්‍ය වැඩසටහන යටතේ ඩොලර් මිලියන 39ක් වූ මුදල් ආධාර එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ප්‍රදානය කරන බව සඳහන් කළා.

කොළඹ ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ ඇමරිකානු කොංග්‍රසයේ අනුමැතියට යටත් වූ එම මූල්‍යාධාරය පරිහරණය කළ යුතු ආකාරය පිළිබදව ශ්‍රී ලංකා රජය සමග සාකච්ඡා පවත්වන බවයි. මෙම ආධාර මුදල් බෙංගාල බොක්කේ ආරක්ෂක ක්‍රියාවලිය සහ ශ්‍රී ලංකාවේ මානුෂීය හා ආපදා කටයුතු සඳහා යොදා ගනු ඇති බවට ඇමරිකානු රජය අපේක්ෂා කරයි.