පළමුවරට ජාතික හැඳුනුම්පත ගැනීමට රුපියල් 100ක ගාස්තුවක් | Colombocall පළමුවරට ජාතික හැඳුනුම්පත ගැනීමට රුපියල් 100ක ගාස්තුවක් - Colombocall

Hot News

පළමුවරට ජාතික හැඳුනුම්පත ගැනීමට රුපියල් 100ක ගාස්තුවක්

සැප්තැම්බර් මස පළමු වනදා සිට පළමුවරට ජාතික හැඳුනුම්පත ගැනීමට ඉදිරිපත් කරන අයදුම් පතකට රුපියල් 100 ක ගාස්තුවක් ගෙවිය යුතු බව ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

මිට දින කිහිපයකට ඉහතදී ජාතික හැදුනුම්ත සඳහා නව මුහුණුවරක් ලබා දීමට පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතුකරනු ලැබුවා.