ගුරු සංගමයෙන් බලපෑම් | Colombocall ගුරු සංගමයෙන් බලපෑම් - Colombocall

Hot News

ගුරු සංගමයෙන් බලපෑම්

දේශපාලන මැදිහත්වීම් මත ලබා දුන් පත්වීම් 1018 ක් ඉවත් නොකළහොත් ශිෂ්‍යත්ව සහ උසස් පෙළ විභාග රාජකාරි කටයුතුවලින් ඉවත්වන බව අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවා සංගමය සහ ගුරු - විදුහල්පති සංගම් මගින් නිවේදනයක් නිකුත් කොට තිබෙනවා. මෙම මස 26 වනදා එක්දින වර්ජනයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමටද නියමිත බැවින් එදින පාසල් වාර විභාගය කල් දමන ලෙස පළාත් අධ්‍යක්ෂවරුන්ගෙන් සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් මොවුන් ඉල්ලා සිටින බවයි අධ්‍යාපනය සුරැකීමේ වෘත්තීය එකමුතුව ප්‍රකාශ කළේ.