එක් සංදර්ශනයකට මධු රොක්ස් එක් ලක්ෂ පනස් දහසක් ඉල්ලා සිටියි ! | Colombocall එක් සංදර්ශනයකට මධු රොක්ස් එක් ලක්ෂ පනස් දහසක් ඉල්ලා සිටියි ! - Colombocall

Hot News

එක් සංදර්ශනයකට මධු රොක්ස් එක් ලක්ෂ පනස් දහසක් ඉල්ලා සිටියි !මධූ රොක්ස් මේ දින වල අප කා අතරත් ජනප්‍රිය චරිතයකි. ජපානයේ තරුණ තරුණියන් පිරිසක් මධු වෙත දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දී ඔහුව සමච්චලයට ගෙන විවිධ ප්‍රකාශ කරන වීඩියෝවක් මේ දින වල අන්තර්ජාලයේ හුවමාරු වෙමින්
පවතිනවා.

එම සංවාදය අතරතුර මධු රොක්ස් විසින් ඔවුන්ගෙන් එක් සංදර්ශනයකට රුපියල් එක් ලක්ෂ පනස් දහසක් ඉල්ලා සිටිනවා.

එම සංවාදය ඇතුළත් වීඩියෝව පහළින් නරඹන්න.